REZERWACJA ONLINE
  Przyjazd
  Wyjazd

  DEFINICJE:

  Apartament: Lokal mieszkalny, opisany w rezerwacji, potwierdzeniu rezerwacji i na stronie internetowej: www.galandia.pl, który Gość wynajmuje na pobyt czasowy w celach mieszkalnych, wypoczynkowych lub turystycznych

  Gość: osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy najmu Apartamentu

  Wynajmujący: Marek Galas, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GALANDIA Marek Galas, pod adresem, 05-500 Piaseczno, Kniaziewicza 45 lokal 344, NIP 8261696714, Regon 367339300

  §1 PRZEDMIOT REGULAMINU

  1. Regulamin określa zasady wynajmu Apartamentu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Apartamencie. Przed dokonaniem ww. czynności Gość zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptacji poprzez zaznaczenie opcji „Zapoznałem się z Regulaminem”.

  2. Regulamin jest dostępny przed dokonaniem rezerwacji on-line, jako złącznik do wstępnego potwierdzenia rezerwacji, jak również w Apartamencie, a także na stronie internetowej: www.komfortowenoclegi.pl

  3. Wynajmujący oddaje Gościowi w najem cały Apartament wraz z umeblowaniem oraz wyposażeniem, w zamian za opłatę, wskazaną w cenniku, przy rejestracji i niniejszym regulaminie. Gość zobowiązuje się wykorzystywać Apartament jedynie do celów mieszkalnych.

  4. Przed dokonaniem rezerwacji należy zapoznać się z opisem Apartamentu zamieszczonym na stronie internetowej: www.komfortowenoclegi.pl

  §2 REZERWACJA I WARUNKI PŁATNOŚCI

  1. Rezerwacji Apartamentu Gość może dokonywać:
   - on-line na stronie www.komfortowenoclegi.pl poprzez wypełnienie formularza rezerwacji,
   - lub drogą elektroniczną (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
   - lub telefonicznie (nr tel. 605580158)
   - lub za pomocą systemów zewnętrznych rezerwacji on-line, współpracujących z wynajmującym, przykładowo booking.com – do takiej rezerwacji i jej anulacji nie stosuje się postanowień § 2 i 3 niniejszego regulaminu.

  2. Osoba rezerwująca apartament zobligowana jest do podania następujących danych: - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, - datę pobytu,
   - nazwę/numer Apartamentu,

   - ilość osób w Apartamencie,
   - godzinę przyjazdu i opuszczenia Apartamentu w ostatnim dniu, - sposób płatności,

  W przypadku firm, należy podać pełną nazwę firmy, jej adres i NIP.

  1. Po złożeniu rezerwacji Gość otrzyma e-mailem wstępne potwierdzenie rezerwacji, zawierające w

   szczególności warunki rezerwacji i numer rachunku bankowego do wpłaty zadatku.

  2. Wysokość opłaty za wynajem Apartamentu wynika z cennika, znajdującego się na stronie internetowej: www.komfortowenoclegi.pl i jest każdorazowo podana w formularzu rezerwacji lub potwierdzeniu rezerwacji przy dokonywaniu rezerwacji mailowo lub telefonicznie. Opłata zawiera podatek od towarów i usług.

  1. Do opłaty za wynajem doliczane mogą być dodatkowe opłaty, wskazane w cenniku, formularzu

   rezerwacyjnym lub niniejszym regulaminie. W przypadku pobytu, trwającego dłużej niż 5 dni oraz w przypadku zamówienia dodatkowego sprzątania przez Gościa do opłaty doliczana jest kwota 50 zł za sprzątanie Apartamentu.

  2. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu w ciągu 3 dni od rezerwacji wpłaty zadatku w wysokości 50 % kwoty należnej za cały pobyt. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w razie niewykonania umowy przez Gościa – w tym rezygnacji z rezerwacji, czy odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Gościa. W przypadku braku wpływu zadatku na konto bankowe Wynajmującego w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji, rezerwacja ulega anulowaniu.

  3. Po otrzymaniu zadatku przez Wynajmującego, Gość otrzyma e-mail z potwierdzeniem rezerwacji danego apartamentu w wybranym przez siebie terminie.

  4. Pozostałą część należności za pobyt (tj. 50 % opłaty) należy zapłacić przelewem w terminie co najmniej 3 dni przed dniem przyjazdu. Zapłata na miejscu gotówką w dniu przyjazdu jest możliwa wyłącznie wyjątkowo, po uprzednim uzyskaniu zgody Wynajmującego.

  §3 ANULOWANIE REZERWACJI, ZMIANA TERMINU REZERWACJI

  1. W przypadku anulowania rezerwacji wcześniej niż na 3 dni przed pierwszym dniem rezerwacji, Wynajmujący obciąży Gościa 50 % całkowitego kosztu zarezerwowanego pobytu (zatrzyma zadatek).

  2. Gdy Gość rezygnuje z dokonanej rezerwacji w dniu przyjazdu, później niż na 3 dni przed pierwszym dniem rezerwacji, nie przyjedzie lub nie wykorzysta zarezerwowanej usługi w ustalonym i potwierdzonym zakresie (skrócenie lub zmniejszenie rezerwacji), zostanie obciążony pełnym kosztem rezerwacji.

  3. W przypadku skrócenia pobytu w trakcie jego trwania i opuszczenia Apartamentu przez Gościa płatności nie podlegają zwrotowi.

  4. Zmiana terminu rezerwacji przez Gościa jest możliwa wyłącznie na 3 dni przed pierwszym dniem pobytu, gdy Apartament jest dostępny w nowym zaproponowanym przez Gościa terminie, za pomocą e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W takim przypadku zmiana terminu rezerwacji nie podlega dodatkowej opłacie. Zmiana terminu rezerwacji następuje w momencie otrzymania potwierdzenia zmiany przez Gościa od Wynajmującego.

  §4 DOBA HOTELOWA

  1. Apartament wynajmowany jest na doby. Minimalnym okresem wynajmu jest jedna doba.

  2. Pierwsza doba wynajmu trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego. Ostatnia doba wynajmu kończy się o godz. 10 dnia, w którym Gość zobowiązany jest do opuszczenia

   Apartamentu.

  3. Gość zobowiązany jest dokonać odbioru Apartamentu od przedstawiciela Wynajmującego o

   podanej w rezerwacji godzinie, sprawdzając jego stan techniczny i czystość.

  4. Jeśli przyjazd jest planowany w godzinach innych niż 15.00 do 20.00 Gość ma obowiązek powiadomić o tym Wynajmującego, co najmniej 3 dni przed dniem przyjazdu i uzgodnić sposób przekazania kluczy do Apartamentu. Przyjazdy w godzinach 20.01 do 6.59 następnego dnia mogą

   być objęte dodatkową opłatą w wysokości do 50 złotych.

  5. W godzinie podanej w rezerwacji ostatniego dnia pobytu Gość jest zobowiązany zwrócić klucze

   przedstawicielowi Wynajmującego.

  6. Jeśli opuszczenie Apartamentu jest planowane w godzinach innych niż 7.00 do 10.00 Gość ma

   obowiązek powiadomić o tym Wynajmującego, co najmniej 3 dni przed dniem opuszczenia Apartamentu i uzgodnić sposób przekazania kluczy do Apartamentu. Odjazdy w godzinach 00.00 do 6.59 mogą być objęte dodatkową opłatą w wysokości do 50 złotych.

  7. Prośbę o przedłużenie wynajmu Gość powinien zgłosić mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wynajmujący może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku zarezerwowania na kolejne doby Apartamentu przez inne osoby lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu. Przedłużenie pobytu następuje poprzez odpowiedź mailową Wynajmującego i wyłącznie w przypadku opłacenia dotychczasowych i kolejnych dni pobytu przez Gościa.

  8. Pozostanie w Apartamencie lub pozostawienie rzeczy po godzinie 10:00 w dniu ostatnim uzgodnionego w trakcie rezerwacji pobytu Gościa w Apartamencie, nieuzgodnione wcześniej z Wynajmującym, jest traktowane jako samowolne przedłużenie pobytu Gościa w Apartamencie. W takim przypadku Apartament naliczy opłatę za każdą kolejną dobę pobytu w wysokości dwukrotności opłaty za dobę wynikającej z cennika, co jednak nie oznacza zgody na dalszy pobyt Gościa w Apartamencie. W każdym przypadku naliczenia kary umownej Apartament ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

  §5 ILOŚĆ OSÓB W APARTAMENCIE

  1. Gość apartamentu nie może udostępniać, wynająć, wydzierżawić, ani oddać w bezpłatne użytkowanie Apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

  2. Gość zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w Apartamencie ponad tę, która została określona jako maksymalna na stronie internetowej bądź w formularzu rezerwacyjnym.

  3. Osoby inne mogą przebywać gościnnie w Apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00.

  4. Stwierdzenie nieprawidłowości w tym względzie skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej w

   wysokości 100 zł za każdą z niezgłoszonych osób za każdą dobę pobytu.

  §6 KORZYSTANIE Z APARTAMENTU

  1. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się na terenie Apartamentu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

  2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, jak i samego Apartamentu i budynku, w którym Apartament się znajduje, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

  3. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra osobiste sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

  4. Każdorazowo Gość opuszczający Apartament, ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć telewizor i inne urządzenia, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.

  5. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Apartamencie grzałek,

   grzejników, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia

   Apartamentu. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

  6. Organizowanie imprez towarzyskich w Apartamencie jest zabronione.

  7. W przypadku utraty i zgubienia kluczy do Apartamentu i/lub drzwi wejściowych do budynku

   Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 400 zł za zakup i wymianę zamka.

  8. Gość zobowiązany jest do utrzymywania Apartamentu w stanie takim, jaki zastał po odebraniu

   kluczy. Apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.

  §7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

  1. Przedmioty, w tym osobistego użytku, pozostawione w Apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

  2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Wynajmujący przechowa powyższe przedmioty na koszt Gościa przez okres dwóch tygodni, a po upływie tego okresu postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych lub porzuconych.

  §8 CISZA NOCNA

  1. W Apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

  2. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych mieszkańców budynku, w którym znajduje się Apartament i

   sąsiadów tego budynku.

  §9 REKLAMACJE

  1. Gość ma prawo do złożenia reklamacji.

  2. Reklamacje, skargii wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres mailowy:

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: GALANDIA Marek Galas, 05-500 Piaseczno,

   Kniaziewicza 45 lokal 344

  3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 30 dni od jej otrzymania. Gość zostanie

   niezwłocznie powiadomiony drogą e – mailową o sposobie jej rozpatrzenia.

  §10 DANE OSOBOWE

  1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Wynajmującego dla potrzeb niezbędnych do zawarcia umowy i jej realizacji.

  2. Administratorem danych osobowych jest Wynajmujący, tj. Marek Galas, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GALANDIA Marek Galas, pod adresem 05-500 Piaseczno, Kniaziewicza 45 lokal 344, NIP 8261696714, Regon 367339300

  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. Gość ma prawo wglądu do danych osobowych udostępnionych Wynajmującemu i żądania ich poprawienia lub uzupełnienia, a także usunięcia.

  4. Wynajmujący jako administrator danych osobowych Gości zobowiązany jest do ich ochrony, zapewnienia ich poufności oraz do ich przetwarzania w sposób zapewniający bezpieczeństwo.

  5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

  §11 POSTANOWIENIA DODATKOWE

  1. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać w Apartamencie wyłącznie po uzyskaniu indywidualnej zgody Wynajmującego, za dodatkową, uzgodnioną opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych osób w budynku. Gość odpowiada w pełnej wysokości za wszystkie szkody wyrządzone przez zwierzę i ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Apartamentu.
  2. W Apartamencie i budynku, w którym się znajduje obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz świec i otwartego ognia. Za naruszenie zakazu palenia na Gościa może zostać nałożona przez Wynajmującego opłata w wysokości 150 zł, stanowiąca równowartość prania zasłon, firan i narzut w Apartamencie.

  3. W Apartamencie nie można przechowywać rzeczy niebezpiecznych i zabronionych przez prawo – w tym broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych.

  4. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Apartamencie i jego wyposażeniu.

  5. W sprawach spornych obowiązującym prawem jest prawo polskie.

  © 2017 Galandia Marek Galas. All Rights Reserved. Power By www.Asearch.pl